Vastuullisissa yrityksissä työturvallisuus ja työntekijöiden hyvinvointi on ensisijaisen tärkeää. Teollisuuden tukitoiminnoissa työturvallisuudelle asetetaan selkeät tavoitteet, joita seurataan jatkuvasti ja toimintaa kehitetään yhdessä asiakkaan sekä muiden toimijoiden kanssa. Tehdasalueella työskennellessä ja huoltoseisakkien aikana ennakointi ja yhteistyön merkitys korostuu, kun tavoitteena on 0 tapaturmaa.


Yritykset ovat myös valmiita tekemään entistä suurempia investointeja, jotta työ voidaan tehdä kaikissa olosuhteissa turvallisesti. Teollisuudessa on laajasti ymmärretty, että työturvallisuus on väärä paikka säästää. Valveutuneisuus näkyy myös siinä, että työntekijöitä kannustetaan tekemään havaintoja muiden työstä ja tietoa riskeistä jaetaan asiakkaan ja toimittajan välillä.

 

“Työtapaturma, ympäristöonnettomuus tai muu vahinko tuo aina mukanaan seurauksia, jotka voivat pahimmillaan olla teollisuusyrityksen kannalta kohtalokkaita. Vaikka onnettomuuden aiheuttaisi tehdasalueella toimiva ulkopuolinen yritys, kantaa isäntäorganisaatio aina viime kädessä vastuun ja imagohaitan tapahtuneesta.

Jokainen yritys määrittelee itse, kuinka ylös vastuullisuuden rima asetetaan. Tärkeintä on, että kaikki tehdasalueella toimivat yritykset noudattavat samoja vaatimuksia ja sääntöjä. Siksi niitä on pohdittava etukäteen ja nostettava esiin jo sopimusneuvotteluissa uuden yhteistyökumppanin kanssa.”

Tuomo Tikander, VP, Facilities, Risk Management

Tuomo Tikander

 


 

Turvallisuuden kulmakivet

ohjeet-ja-luvat

Ohjeet & luvat

Noudata työlupa-käytäntöjä ja työskentele työohjeiden mukaisesti. 

suojaimet

Suojaimet

Käytä aina työhön määriteltyjä suojaimia ja huolehdi suojainten kunnosta. 

puuttuminen

Puuttuminen

Jokaisen velvollisuus on puuttua poikkeamiin. Poista riski ja ilmoita. 

ennakoi-riskit

Ennakoi riskit

Arvioi vaarat ennen työn aloittamista. 

muuttunut-tilannet

Muuttunut tilanne

Havaitse muuttunut tilanne ja arvioi sen tuomat riskit. 

siisteys-ja-järjestys

Siisteys & järjestys

Palauta tavara ehjänä ja puhdistettuna sille varatulle paikalle. 


 

Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan työtapaturman keskimääräinen hinta työnantajalle on yli 6 000 euroa. Pahimmillaan todelliset kustannukset saattavat kuitenkin kohota moninkertaisiksi. Tapaturma voi johtaa eläköitymiseen, tai keskeyttää tehtaan tuotannon päiviksi, jolloin puhutaan kymmen- tai jopa satakertaisista summista.

Tällä sivulla kerromme, miten pääset kohti kunnianhimoista 0-tavoitetta. Työturvallisuuden varmistaminen ei ole halpaa, mutta työtapaturman hinta – se vasta korkea onkin.

Yhdessä kohti vastuullisempaa työympäristöä

Turvallinen työympäristö on monen tekijän summa. Se ei synny sattumalta, vaan vaatii jatkuvaa ylläpitoa ja kaikille yhteisiä pelisääntöjä. Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun toimintatapoja parannetaan porukalla. Tämä vaatii panostusta myös teollisten tukipalveluiden tarjoajalta.

Tukipalveluita ei tuoteta tyhjiössä, vaan käytänteet on sovitettava yhteen asiakasyrityksen toimintatapojen kanssa. Ideaalitilanteessa molemmat osapuolet tuovat oman osaamisensa samaan pöytään – yhdessä kehittäen ja kehittyen.

Yhdessä suunnittelu sekä yhteiset viestintä- ja kehitysmenetelmät takaavat, ettei yhdellekään tehdasalueella työskentelevälle tai siellä vierailevalle aiheudu turhia riskejä. Myöskään esimerkin avulla johtamisen voimaa ei pidä väheksyä.

imatra.h2

 

 

1. Tavoitteeksi 0 työtapaturmaa

Sitouttakaa kaikki teollisuusalueella toimivat yritykset ja työntekijät nolla työtapaturmaa -tavoitteeseen. Kuten kaikessa muussakin tavoitteellisessa toiminnassa, myös turvallisuudelle asetetaan selkeät tavoitteet, joita seurataan säännöllisesti työturvallisuuden mittareilla, kuten LTA- tai TRIFFI-mittareilla.

 

2. Kaikki alkaa asenteesta

Vaikka työvälineet ja -menetelmät olisivat parhaalla mahdollisella tolalla, yhdenkin yksilön huono asenne voi vaarantaa koko tehdasalueen turvallisuuden. Kalliita koulutuksia voidaan järjestää joka viikko, mutta asenteita ei voida muuttaa rahalla. Pohtikaa yhdessä, miten turvallisuusasenteita voidaan parantaa. 

Näin pääset alkuun:

 • Varmista, että jokainen tietää työpaikan yhteiset turvallisuustavoitteet
 • Aseta määrälliset- ja laadulliset tavoitteet työturvallisuushavaintoihin
 • Kannusta koko henkilöstöä ilmoittamaan havainnoista, vain joukkuepelillä voidaan onnistua
 • Rohkaise positiivisiin havaintoihin, esim. suojainten esimerkillisestä käytöstä
 • Palkitse ne henkilöt, jotka tuovat oman panoksensa työturvallisuuden kehittämiseen
 • Tee havaintojen raportoinnista helppoa esimerkiksi mobiilisovelluksen avulla

2. Korjaavat toimenpiteet ja seuranta

Yllä kannustettiin havainnoimaan työturvallisuutta – sekä kehityskohteita että esimerkillistä toimintaa. Vähintään yhtä tärkeää on varmistaa, että myös korjaavat toimenpiteet tulevat tehdyksi, eikä itse toimenpiteissä lipsuta. Sopikaa yhdessä pelisäännöt ja mitä seuraa turvallisuussääntöjen rikkomisesta.

3. Säännölliset ohjausryhmätapaamiset

Varmistakaa jatkuva kehitystyö järjestämällä säännöllisiä ohjausryhmätapaamisia, joissa:

 • Ideoidaan yhdessä, miten työturvallisuutta voidaan parantaa
 • Käydään läpi raportoituja tapaturmia ja läheltä piti -tilanteita sekä pohditaan, miten ne voidaan jatkossa välttää
 • Suunnitellaan koko tehdasalueen yhteisiä koulutuksia ja työturvallisuuskampanjoita

Pystyttäkää tehdasalueelle palautelaatikko, jonne työntekijät voivat jättää omia ideoitaan ja huomioitaan tarvittaessa nimettömänä. Ottakaa näiden palautteiden läpikäyminen osaksi ohjausryhmätapaamisia.

4. Ulkopuolisen toimijan tekemä HSEQ-arviointi

Puolueeton arviointi antaa yritysten työturvallisuustilanteesta kattavan kokonaiskuvan. Esimerkiksi Inspectan järjestämässä HSEQ-arvioinnissa käydään läpi työterveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatukokonaisuudet sekä tarkastetaan, miten nämä osa-alueet linkittyvät yrityksen johtamiseen. 

 

 

“Työturvallisuuden varmistaminen ja parantaminen on yhteistyötä. Ainoastaan yhdessä suunnittelu sekä yhteiset viestintä- ja kehitysmenetelmät voivat taata, ettei yhdellekään tehdasalueella työskentelevälle tai siellä vierailevalle aiheudu turhia riskejä.”


Tuomo Tikander, VP, Facilities, Risk Management, EHSQ

Tuomo Tikander

 

Työturvallisuuden maksimointi

Lähtökohtaisesti teollisuudessa ja sen tukipalveluissa työskennellään usein riskialttiissa ympäristössä, kuten ahtaissa tiloissa, huonossa valaistuksessa, säiliöissä ja korkeissa paikoissa.

Vaikka riskien arvioinnin pitäisi olla teollisen toiminnan perusedellytys, siinä on edelleen puutteita. Yleinen riskinarviointi voi olla tehtynä, mutta miten varmistetaan työsuorituskohtainen turvallisuus ja riskien eliminointi?

PP,.450

 

Aloita perusteista ja kehitä toimintaa jatkuvasti

 1. Työnaloituslista on paras, helpoin ja edullisin tapa varmistaa, että työ voidaan suorittaa alusta loppuun turvallisesti. Aloituslistaa voidaan ajatella riskinarvioinnin miniatyyriversiona: ennen työn aloittamista varmistetaan, voiko säätila tai muu ulkopuolinen tekijä, kuten muiden yläpuolella työskentelevä henkilö, aiheuttaa työlle odottamattomia riskejä. Työlupakäytännöstä huolimatta isolla teollisuusalueella, jolla työskentelee kymmeniä yrityksiä ja satoja, ellei tuhansia työntekijöitä, viestintäkatkos on yksi yleisimmistä ja samalla kohtalokkaimmista riskitekijöistä.

 2. Työn valvonta ja dokumentointi on tärkeässä roolissa riskialttiissa työssä. Jokaisen osapuolen on oltava selvillä, kenen vastuulla työn valvonta on kussakin tilanteessa. Valvovan esimiehen on oltava tietoinen työtavasta ja tehtävä viime kädessä päätös, mikäli ulkoiset tekijät vaativat poikkeavaa työtapaa.

 3. Riskianalyysin teettäminen ulkopuolisella toimijalla antaa puolueettoman kokonaiskuvan toiminnan riskeistä. Riskit tunnistetaan ja pisteytetään niiden vaikuttavuuden ja merkityksen mukaan. Erityisesti muutostilanteet synnyttävät aina tavanomaisesta poikkeavia riskejä, joihin ei usein osata etukäteen varautua.

Operatiivisen riskienhallinnan lisäksi nykypäivänä kaikilla toimialoilla korostuvat tietohallinnon riskit. Tietoturvallisuus ja tiedonhallinta onkin syytä aina sisällyttää yrityksen riskienhallintaprosessiin. Koska kaikkia tietoturvariskejä on mahdotonta eliminoida täysin, on yrityksen luotava käytännöt mahdollisten uhkatekijöiden tunnistamiseksi ja niihin varautumiseksi.

 

“Vastuullinen yritys varmistaa omien työntekijöidensä lisäksi jokaisen samassa ympäristössä työskentelevän ihmisen ja yrityksen turvallisuuden. Riskit ennakoidaan ja niistä informoidaan myös muita. Henkilövahinkojen ja niistä koituvien menetysten lisäksi työtapaturma saattaa pysäyttää koko tuotannon, mikä tarkoittaa vääjäämättä rahallisia menetyksiä.”

Antti Tervo, toimialajohtaja

antti.1

 


 

L&T varmistaa turvalliset työskentelyolosuhteet

 

työturvallisuus.prosessi

 

 


Työturvallisuusohjeet

L&T:llä on kattavat ja perusteelliset työturvallisuusohjeet palveluittain ja työtehtävittäin. Työntekijät perehdytetään työtehtävään liittyviin turvallisuusohjeisiin.

- Ohjeiden noudattamista valvotaan yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaisesti.
- Edellytämme myös toimittajiltamme sitoutumista L&T:n turvallisuuskäytäntöihin ja -ohjeisiin.

Turvallisuushavainnot

- Työntekijät ilmoittavat työympäristössään havaitsemansa riskitekijät, työturvallisuuspuutteet ja muut vaaratekijät sähköiseen järjestelmään esimerkiksi älypuhelimella. Työturvallisuushavaintona voi ilmoittaa myös ehdotuksen ja aloitteet työturvallisuuden kehittämiseksi. Järjestelmään tehdyt ilmoitukset ohjautuvat automaattisesti työtekijän esimiehen käsiteltäväksi.

- Esimies suunnittelee ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sekä dokumentoi ne järjestelmään. Ilmoitusten määrää, syitä ja käsittelyä seurataan ja raportoidaan säännöllisesti. Työntekijöiden turvallisuushavaintoilmoituksen avulla voidaan korjata ja poistaa työturvallisuutta vaarantavia seikkoja työympäristöstä.

Työtapaturmat ja tapaturmataajuus

- Kaikki tapaturmat raportoidaan, tutkitaan ja käsitellään viiveettä. Kuukausittain tehtävän työturvallisuusseurannan avulla yksiköt ja johtoryhmät seuraavat tapaturmia ja ennakoivien toimenpiteiden toteuttamista. Toimialajohto käy läpi jokaisen tapahtuneen tapaturman.

- Kaikki poissaoloon johtaneet tapaturmat tutkitaan ja lisäksi ne käsitellään tapaturmaraadissa. Näiden tarkoituksena on pureutua tapaturman syihin ja ehkäistä ennalta vastaavan tapaturman toistuminen.

Työturvallisuustuokiot

- Työturvallisuustuokiossa käsitellään akuutteja työturvallisuuteen liittyvä asioita, kuten turvallisuushavaintoja, tapaturmia, ohjeita tai vaaranarviointeja.

- Työturvallisuustuokiot on tarkoitettu kehittämään työturvallisuutta ja ne perustuvat esimiesten ja alaisten väliseen molemman suuntaiseen vuorovaikutukseen.

Työtehtävä- ja kohdekohtaiset riskienarvioinnit

- Käytämme työtehtävien arvioimiseksi työturvallisuuslain mukaista riskienarviointimallia. Arvioinnit päivitetään säännöllisesti sekä aina, kun työssä tapahtuu olennaisia muutoksia.

- Käytössä olevista työkoneista ja -laitteista sekä käytettävistä ja käsiteltävistä kemikaaleista tehdään määrämuotoinen riskinarviointi.

- Työtehtävä- ja kohdekohtaisten riskienarviointien tarkoituksena on poistaa ja minimoida työhön liittyvät vaaratekijät välittömästi.

Havainnointikierrokset (Safety walk)

- Safety walk-havainnointikierros on esimiestemme käyttämä seurantatyökalu, jossa säännöllisellä havainnoinnilla kehitetään ja seurataan työympäristön turvallisuutta ja ohjeidenmukaisuutta.

- Esimies merkitsee havainnointikierroksella mahdolliset puutteet suoraan järjestelmään, jossa tehtävät vastuutetaan ja toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen kuitataan tehdyiksi.

 

 

“Silloin kun prosessi on selkeä, henkilöstö viritetty havainnointiin ja esimiehet sitoutettu kannustamaan ja valmentamaan alaisiaan, työnteosta tulee palkitsevaa. Pelkkien suoritteiden sijaan saadaan kokonaisvaltaista jatkuvasti kehittyvää palvelua, joka parantaa parhaimmillaan koko tuotantolaitoksen tuottavuutta ja toimintaa.”

Juha-Matti Laurila, asiakkuusjohtaja

JM;kypärä

 

Työturvallisuuden mittarit

Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) ennakkoarvion mukaan vakuutuslaitokset korvasivat vuonna 2018 yhteensä noin 127 000 palkansaajille sattunutta työtapaturmaa. Työtapaturmien yhteenlaskettu hinta on vuosittain satoja miljoonia euroja, josta merkittävä osa muodostuu työajan menetyksestä.

Työtapaturmien määrä tai hinta eivät kuitenkaan yksinään riitä työturvallisuuden mittareiksi. Oikein valittujen mittareiden avulla tapaturmien määrä pystytään suhteuttamaan asetettuihin tavoitteisiin. Järjestelmällinen työturvallisuuden kehittäminen on kaikkien etu ja erityisen tärkeää siinä on, että samoja mittareita käytetään ja sovelletaan samalla tavalla koko organisaation läpi.

PP.600.hb

 

🕐 Työtapaturmien taajuus (LTA) 

Työtapaturmien taajuus (LTA, Lost Time Accidents) tarkoittaa työpaikkatapaturmien lukumäärää per miljoona tehtyä työntuntia. Tapaturmataajuus on Suomessa yleisimmin käytetty työturvallisuuden mittari, jossa tapaturmiksi lasketaan kaikki sellaiset onnettomuudet, joiden seurauksena on vähintään yhden päivän poissaolo töistä. 

Tapaturmavakuutuskeskuksen vuoden 2022 tilastojen mukaan keskimääräinen tapaturmataajuus Suomessa on 26. Teollisuuden toimialalla vastaava luku on 26,1. Viime aikoina tapaturmataajuudet ovat yleisesti ottaen olleet kasvussa lukuun ottamatta rakentamisen toimialaa. L&T on onnistunut kymmenessä vuodessa pudottamaan tapaturmataajuuden vajaasta 60:stä 14:a.

🕓 Työtapaturmien taajuus (TRIF)

Toinen työtapaturmien taajuuden mittarin on TRIF (Total Recordable Incident Frequency), joka muistuttaa hyvin paljon LTA:ta. Erona siihen TRIF-mittarissa huomioidaan myös sellaiset tapaturmat, jotka vaativat esimerkiksi ensiapukäyntiä, mutta eivät kuitenkaan aiheuta poissaoloa työstä. Tapaturmien määrä suhteutetaan tehtyihin työtunteihin samalla tavalla kuin LTA:ssa. 

TRIF on kansainvälisesti suosittu mittari, josta koko Suomen tasolla ei ole saatavilla dataa. L&T:llä olemme kuitenkin tarkkailleet myös tätä työturvallisuuden mittaria, jonka olemmekin onnistuneet kymmenessä vuodessa pudottamaan 60:sta alle 30:een.

🕗 Ennakoivat työturvallisuusmittarit

Työturvallisuutta voidaan tarkkailla myös ennakoiviin toimenpiteisiin perustuvan mallin mukaan. Ennakoivilla mittareilla voidaan tarkkailla muun muassa yrityksen työturvallisuusjärjestelmän vaatimusten toteutumista, työturvallisuuden edistämiseksi tehtyä työtä ja työympäristön tai turvallisuusjohtamisen tasoa. 

Ennakoivat toimenpiteet vaihtelevat yrityksen toiminnan ja sen luonteen mukaan, mutta yleisesti hyvään työturvallisuustoimintaan kuuluu esimerkiksi seuraavia toimenpiteitä:

 1. Työn vaarojen tunnistaminen
 2. Vaaratilanteista raportoiminen
 3. Työn riskien arviointi
 4. Turvallisuuskoulutukset
 5. Turvallisuuskierrokset
 6. Työtilojen järjestäminen ja siistiminen
 7. Jatkuva toiminnan arviointi ja parantaminen
 8. Henkilöstön sitouttaminen työturvallisuustoimintaan

Salaisuus L&T:n vähentyneiden työtapaturmien määrän taustalla on ennakointi. Ennakoivien toimenpiteiden ja niiden mittaamisen avulla olemme onnistuneet pudottamaan sekä LTA- että TRIF-mittareiden lukemaa yritystasolla. Viime vuonna koko L&T:n tasolla teimme yhteensä noin 50 000 turvallisuushavaintoa, safety walkia, turvallisuustuokiota ja riskien arviointia. 

 


 

Lue lisää Lassikosta

Teollisuus | 18.09.2019

Suurtehoimurin aiheuttama työtapaturma paljasti puutteita turvallisuudessa – L&T ryhtyi heti toimiin

Elettiin loppuvuotta 2015, kun L&T:n teollisuuspalveluiden työpari oli imuroimassa suurtehoimurilla vaneripuristimen alustaa. Suurtehoimuri oli ulkona noin 70 metrin päässä itse työkohteesta.
Teollisuus | 20.08.2019 | Juha-Matti Laurila, asiakkuusjohtaja

Turvallisuus korostuu vaarallisten jätteiden käsittelyssä

Työturvallisuus on kärjessä, kun L&T:n Lahden laitoksella käsitellään vaarallisia jätteitä. Työturvallisuudesta kertova valotaulu Lahden laitoksen ulkoseinässä näyttää, että töitä on tehty ilman tapaturmia yli tuhat päivää.
Teollisuus | 05.02.2019 | Tommi Kajander, työturvallisuuspäällikkö

Tehdasalueen turvallisuus paranee yhteisvoimin

Tehdasalueen turvallisuutta ei voi parantaa yksin toimimalla. Nolla tapaturmaa on mahdollista saavuttaa vain, kun asiakas ja palveluntoimittaja tekevät avointa ja suoraa yhteistyötä turvallisuuden eteen.
Teollisuus | 18.12.2018 | Karri Rantasila, avainasiakaspäällikkö

Tehtaan tukipalvelukokonaisuuden johtamisella synergiaetuja ja laadukkaampaa palvelua

Tehdaspalveluja tuotetaan hyvin lähellä tehtaan ydintoimintoja. Prosessin ja prosessialueiden puhtaanapito, kiinteistöjen kunnossapito ja näihin läheisesti liittyvät lisäpalvelut vaikuttavat kriittisesti koko tehtaan toimintaan.
Teollisuus | 24.01.2017 | Jani Muilu, liiketoimintajohtaja

5 tapaa varmistaa työturvallisuus seisokin aikana

Seisokki eli vuosihuolto tarkoittaa poikkeustilaa tuotantolaitoksen alueella. Silloin alueella on paljon ulkopuolisia toimijoita ja työskentely tapahtuu poikkeavissa paikoissa sekä olosuhteissa. Seisokin turvallisuuteen ja suunnitteluun kannattaa panostaa.
Teollisuus | 20.11.2018 | Juha-Matti Laurila, asiakkuusjohtaja

L&T:n Tehdaspalveluratkaisu maksimoi tuloksen ja minimoi riskit

Teollisuusyritysten toimintaympäristö on muuttunut vuosi vuodelta haastavammaksi kilpailun kiihtyessä ja viranomaismääräysten tiukentuessa. Vastuullinen kumppani on rahanarvoinen apu liiketoiminnan kehittämisessä.


Kiinnostuitko? Ota yhteyttä 👇

Metalliteollisuus ja kaivokset:
Rami Koskinen
Puh: +358 50385 6155 
rami.koskinen@lassila-tikanoja.fi

Metsäteollisuus ja biojalostamot:
Karri Rantasila
Puh: +358 40156 0107 
karri.rantasila@lassila-tikanoja.fi

Konepajat ja kemianteollisuus:
Juha-Matti Laurila
Puh:+358 50385 0125 
juha-matti.laurila@lassila-tikanoja.fi

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.